Atmintinė pilotui

 • Planuojant skrydžius būtina peržiūrėti tai dienai galiojantį Oro erdvės apribojimų informacinį biuletenį: https://www.ans.lt/lt/informaciniai-leidiniai/oro-erdves-apribojimu-informacinis-biuletenis (Jame trumpai aprašoma planuojama situacija su zonomis. Biuletinis išleidžiamas kiekvieną darbo dieną ~14-15val. – sekančiai dienai, o savaitgaliui/šventinei ir sekančiai darbo dienai – dieną prieš, PVZ: penktadienį – šeštadieniui, sekmadieniui ir pirmadieniui)
 • Visada peržiūrėti naujausią Lietuvos rajono žemėlapį: https://www.ans.lt/lt/oni/aip-vfr-istraukos/ Maršrutai-> Rajono žemėlapis
 • Skrydžiai Aerodromo oro eismo zonoje (ATZ) ir oro eismo informacijos zonoje (TIZ)  – yra priskirtos privalomo radijo ryšio oro erdvėms (RMZ), kuriose taikomi Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, SERA.6005 a) punkto reikalavimai. Jeigu orlaivyje neįrengta radijo ryšio įranga, vykdyti skrydžius ATZ leidžiama iš anksto suderinus su aerodromo savininku ar naudotoju. (Įprastai lėktuvai susiriša per radijo ryšį artėdami ir gauna/negauna leidimą, o jei tuo metu radijo dažniu niekas neatsiliepia galima manyti jog zona laisva ir galima ją saugiai kirsti, mūsų atveju pvz. galima susisiekti telefonu prieš skrydžius, jog galimai kirsime kad visi būtų informuoti ir atidūs)
 • Skrydžiai draudžiamose EYP** ar ribojamose EYR** – galimi tik gavus išankstinį karinės vadovybės leidimą: https://www.ans.lt/lt/oni/paraiskos/„Paraiška dėl leidimo skristi draudžiamose arba ribojamose zonose suteikimo”. Informacija apie EYR** aktyvavimą skelbiama NOTAM. Informaciją apie veiklą ribojimų zonoje teikia ATS padalinys.
 • Skrydžiai pavojingose zonose EYD** – draudžiami dėl vykstančių darbų/pratybų (laikas kasdien numatomas biuletenyje ir NOTAM)
 • Visi skrydžiai be atsakiklio ir radijo ryšio kontroliuojamose oro erdvėse – draudžiami!
 • Pasienio zona (4 jūrmylių Lietuvos Respublikos nevaldomos oro erdvės dalis nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos, kuri ribojasi su ne Europos Sąjungos valstybe nare, į teritorijos gilumą.) – galimi skrydžiai tik gavus KOP leidimą!  https://www.ans.lt/lt/oni/paraiskos/  – „Paraiška dėl leidimo skristi civiliniu orlaiviu pasienio zonoje suteikimo” išskyrus skrydžius į pasienio zonoje esančius aerodromus (vienintelis Druskininkų).
 • Planuojant tarptautinį skrydį, būtinai paduoti skrydžio planą: https://www.ans.lt/lt/oni/skrydzio-planas/, prieš pakylant telefonu susisiekti su FIS ir jį aktyvuoti, o nusileidus kuo anksčiau telefonu uždaryti skrydžio planą (daugiau apie planavimą: https://www.ans.lt/lt/oni/aip-istraukos/: Maršrutai-> Skrydžio planavimas)
 • Primygtinai rekomenduojame visiems pilotams ir mokiniams skrydžių metu turėti veikiantį prietaisą, įrašantį skrydžio maršrutą (tai gali būti ir mobilusis telefonas su atitinkama programėle: XCsoar, XCtrack ir tt.), kad, kilus tariamam oro erdvės pažeidimui, galėtų pateikti įrodymus apie (ne)įvykusį pažeidimą.
 • Instruktoriai privalo užtikrinti, kad mokiniai laikytųsi taisyklių.
 • https://airspace.pansa.pl/ Lenkijos oro erdvė. pasirinkus laiką ir skrydžio lygį matoma dienos aktyvios zonos. Paspaudus zoną matomas jos aktyvavimo laikas ir skrydžio lygis.
 • Pagalba planuojant maršrutą: https://xcplanner.appspot.com/
 • Oro erdvė https://airspace.xcontest.org pridėti pasirinktas šalis.
 • Pilotai turi galimybę naudoti aviacinio diapazono radijo ryšį vadovaudamiesi RRT nustatyta tvarka https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.311870/wIxaeVBpxr